Big Day jaro 2021

Big Day spring 2021

Je sobota ráno 8. května 3.55 h, přijíždí pro mne Milan H. a slyšíme ve tmě v Holýšově v sídlišti Na Výhledech náš dnešní první druh - rehek domácí (1.). Odjíždíme do lesa za Holýšov-Nový Dvůr, v lese je ještě úplná tma. Ve 4.20 h přelétne pro dnešek jediná kvorkající sluka lesní (2.). Ve 4.30 se krátce ozve puštík obecný (3.). Začínají zpívat pomalu pěvci, jako  první jsou na řadě drozdi - drozd brávník (4.), kos černý (5.), drozd zpěvný (6.), červenka obecná (7.), z velké dálky volá kukačka obecná (8.), Pokračuje ranní koncert - strnad obecný (9.), sýkora uhelníček (10.), první holub hřivnáč (11.), budníček menší (12.), potěšila nás intenzivně volající hrdlička divoká (13.). Ozvala se také sýkora koňadra (14.), po krátkém vábení odpovídá krátce a ne moc ochotně kulíšek nejmenší (15.), zdálky se ozývají krkavci velcí (16.), kteří se pravděpodobně rozlétají ze svého nocoviště. V smrkové tyčkovině nocovalo malé hejno konopek obecných (17.), ozývá se první strakapoud velký (18.), slyšíme také pěvušku modrou (19.), kterou jsme vloni horko těžko naháněli. Zpívá také pěnkava obecná (20.), probudily se už také sojky obecné (21.), pěnice černohlavé (22.). Zpívá i první sýkora modřinka (23.), ozvala se i káně lesní (24.),
Vyjíždíme z lesa ven a od ca 5.50 h sledujeme dění v nivě řeky Radbuzy u Holýšova-Nového Dvora. Přelétl první špaček obecný (25.), od řeky vrčí drozd kvíčala (26.), ozval se bažant obecný (27.),typickým hlasem volá brhlík lesní (28.) V neolistěných dubech prolétl datel černý (29.) a jako bonbónek se ozývá typickým houkáním holub doupňák (30.).  Překvapivě se ozval také jeden krutihlav obecný (31.), svým hlasem je nápadná žluna zelená (31.), velkou parádou je pozorování strakapouda malého (32.) v korunách vysokých dubů, to bylo fakt štístko! Přejíždíme na bývalou betonovou silnici k zaniklé osadě Trubce. Tady je fakt živo - pěnice hnědokřídlá (34.), pěnice pokřovní (35.), skřivan polní (36.), ozvývá se vrána černá (37.), pozorujeme straku obecnou (38.), přelétla jedna volavka popelavá (39.), kupodivu i trojice kachen divokých (40.). Popojíždíme kousek přímo do Holýšova k tenisovým kurtům u řeky Radbuzy. Vedle na kostelní věži pozorujeme kavky obecné (41.), u řeky houká hrdlička zahradní (42.), na druhé straně řeky zpívá nádherně samec slavíka obecného (43.), od řeky střízlík obecný (44.), ozývají se vrabci domácí (45.), stehlíci obecní (46.),  v korunách zpívají zvonohlíci zahradní (47.), zvonci zelení (48.), zpívá také sameček rehka zahradního (49.), překvapivě také jeden čížek lesní (50.). Na břehu řeky je jeden konipas bílý (51.), ale hlavně se ozývá hýl obecný (52.), druh pro který jsme sem vlastně jeli.
Odjíždíme do Mantova, důlní propadliny Metálka. První malý rybníček u výběhu jelenů sika přináši zpívající rákosníky obecné (53.), volající žlunu šedou (54.), ale hlavně samečka kachničky mandarinské (55.). Na rybníku Velká Pinka slyšíme a později i vidíme slípku zelenonohou (56.), v březovém hájku zpívá budníček větší (57.), z rákosí slyšíme kolovrátek cvrčilky slavíkové (58.), přelétl a mlasknul jeden dlask tlustozobý (59.). Z hájku slyšíme i budníčka lesního (60.), všude jsou slyšet husy velké (61.). V křovinách na břehu poskakuje jeden lejsek černohlavý (62.), na loďce seděl i jeden konipas horský (63.). Nad hladinou loví velké hejno vlaštovek obecných (64.) a jiřiček obecných (65.). Vzadu ve velké rákosině prozpěvují rákosníci proužkovaní (66.), také jeden rákosník velký (67.). Na vodní hladině jsme pozorovali labuť velkou (68.), létají zde motáci pochopové (69.), pozorovali jsme přeletující poštolku obecnou (70.) a i několik holubů domácích (71.). Ozval se také strnad rákosní (72.), na zpáteční cestě k autu zpívá v hájku ještě sedmihlásek hajní (73.), se štěstím pozorujeme samce čírky modré (74.), přelétl zde také jeden rorýs obecný (75.), na hnízdě v Chotěšově sedí čáp bílý (76.). Na polní louži na okraji Zbůchu je v ca 8.35 h pár čejek chocholatých (77.), pozorujeme i jednoho kulíka říčního (78.) a vodouše šedého (79.).
Přejíždíme k rybníku Odval u Zbůchu, kde je na polní louži jeden jespák bojovný (80.), přeletují tu racci chechtaví (81.). Na vlastním rybníku plave husice nilská (82.), mezi jiřičkami detekujeme také jednu břehuli říční (83.). Největší špek dnešního birdingu čeká na svém obvyklém místě - zraněná husa běločelá (84.). Z rákosí se ozývá chřástal vodní (85.) a také samec slavíka modráčka (86.), kterého nakonec i vidíme. Přejíždíme na PR Nový rybník u Líní, po cestě pozorujeme vrabce polní (87.) a také bělořita šedého (88.). Na pozorovatelně potkáváme Radka Zemana, mladého ornitologa. Je zde bramborníček černohlavý (89.), kopřivky obecné (90.), ve vodě stojí jedna volavka bílá (91.) a zpívá zde min. 1 samec cvrčilky zelené (92.). Po chvilce pozorujeme na hladině poláky chocholačky (93.), lysky černé (94.), přeletuje jeden luňák červený (95.) a opět na hladině čírky obecné (96.), nejprve hlasy, později je i vidíme. Ozval se i jeden vodouš bahenní (97.), kterého nakonec také pozorujeme. Na drátech u Kotovic sedí jeden ťuhýk šedý (98.). U Týnce na poli jsou min. 3 bramborníčci hnědí (99.), na mokřadu u obce přeletuje jeden krahujec obecný (100.) a také jeden luňák hnědý (101.). Přejíždíme na Šlovický vrch u Dobřan, kde už jsou trochu tropy, hledáme pěnice vlašské, ale bez úspěchu.
Další zastávkou je Touškovský rybník u Vsi Touškova, kde je na hladině v ca 13.45 h jeden samec poláka velkého (102.). V koruně stromu sedí vrána šedá (103.), přejiždíme do Dnešic na Utopený rybník, kde připisujeme potápku roháče (104.). Další zastávkou je Merklínský rybník u Merklína, kde jsou kormoráni velcí (105.) a rackové bělohlaví (106.). V polesí Vytůň slyšíme sýkoru parukářku (107.), králíčci nás oba vyšplouchli. Přejíždíme do Jivjan na Jivjanské rybníky. Na Jivjanském připisujeme konipasa lučního (108.), dále sýkoru babku (109.), samce hohola  severního (110.) a pisíka obecného (111.). Na břehu Červeného rybníka sedí první letošní samec ťuhýka obecného (112.). Jedeme ještě do Křakova a Dolního Metelska, ale bez nových druhů, Milan H. se odpojuje. Beru svoje auto a mířím na jižní Tachovsko. U Prostiboře nezklamal strnad luční (113.), u Tuněchod na Tuněchodském rybníku nejprve volají a pak i pozoruji jednoho jeřába popelavého (114.). Posledním druhem je linduška luční (115.) na mokřadu u Darmyšle, to už je ale 20.07 h. Celkem letos pozorováno 115 druhů, o dva méně než vloni.

Big Day, May 8th 2021, southwestern Bohemia: 115 bird species in total - White-fronted Goose, Mandarin Duck, Ruff, Wryneck, Pygmy Owl, Great Grey Shrike, Bluethroat, Icterine Warbler.
 

 

Photogallery

Samec kachničky mandarinské / Mandarin Duck male, May 8th 2021, Mantov Husa běločelá / White-fronted Goose, May 8th 2021, Zbůch, Odval pond Ťuhýk šedý / Great Grey Shrike, May 8th 2021, Nemněnice